SvinoeBaadelaug.dk | Generalforsamling Svinø Bådelaug 2017
17644
post-template-default,single,single-post,postid-17644,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Generalforsamling Svinø Bådelaug 2017

8 november 2017

Bestyrelsen: Formand: Bjarne Schjødtz. Næstformand: Gert Yndigegen. Kasser: Birthe Lending

Sekretær: Annette Hansen og menig medlem: Bruno Petersen

Suppleant: Michael Nielsen

Revisorer: John Hansen og Henning Højgård.   Suppleant: Vagn Pedersen

Fremmødte medlemmer: Erik Kristiansen, Villy Andersen, Henning Alexandersen, Gunnar Anker-Pedersen, Christian Rasmussen, Ole D. Pedersen, Gert Andersen, Henning Højgård, Bjarne Schjødtz, John Hansen, Flemming Barfod, Henning Clemmensen, Kim Halle Hansen, Per Jespersen, Erik Kilde, Kurt Jørgensen, Freddy Ørum, Ole Hansen, Palle Mørk, Palle Andersen, Preben Nielsen, Jan Schjødtz, Bent Sundahl,  Henning Nielsen, Flemming Jensen, Carsten Nielsson, Niels Jerlev, Henning Andersen, Morten Eriksen,   Gert Hansen, Jesper Pedersen, Niclas Helsing, Claus Lerup, Morten Hansen, Dan L. Pedersen, Ole Larsen, Claus Pedersen, Leon Larsen, Søren Juul, Bruno Pedersen, Grete Havndrup, Jesper Klausen, Elo Guldbrandsen, Lone Barfod, Børge Magnussen, Kirsten Magnussen, John Hansen, Gert Yndigegn, John Kjellerup, Johannes Bendt, Heinrich Løsche, Søren Christophersen, Lisa Schjødtz, Erik Andersen, Henrik Christiansen, Michael Nielsen, Poul Lending, Annette Hansen, Simon Døssing, Kenneth Olsen, Birthe Lending, Dan Baktoft, Tina Schjer, Lars Rasmussen, Lars Christensen, Henning Larsen, Jan Weimar, Pia Larsen, Anita Petersen, Vagn Pedersen,

Repræsenteret ved Fuldmagt: Flemming Nielsen, Michael Lindharth

I alt stemmeberettigede medlemmer fremmødt: 71.

Valg af ordstyrer:

Søren Juul vælges til ordstyrer og konkluderer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt.

Formandens beretning:

Så er der atter gået et år, hvor vi har kunnet nyde vores både og dejlige havn. Med gode ture rundt i det danske land. En sommer med en del blæst og regn og dog acceptabel temperatur. Så vi må håbe på bedre vejr næste år.

Der har ikke været de store udfordringer i år, hverken med klubhus eller broer, så det punkt har været stille og roligt.

Aktivitetsudvalget har fået ny hjælp af Palle Andersen omkring havnefesten. Men mangler stadig hjælp til de andre arrangementer, og man er meget velkomne til at melde sig.

Der er sket en del udskiftning af både i havnen, da der er en del både der er blevet solgt og nye er kommet til,

Havneudvalget har gjort et godt stykke arbejde, der er bl.a. ordnet mastekran og haft arbejdsweekend så havnen er blevet gjort sommerklar. Folk er flinke til at give en hjælpende hånd, når der bliver kaldt. Vi takker alle dem der har hjulpet til i løbet af året. Uden det arbejde har det ikke kunnet lade sig gøre at drive bådelauget som vi gør.

 

Årets gang 2017:

Lørdag d. 29 april: Søsætning af bådene blev sat i vandet uden de store problemer, hvorefter der var                 stander hejsning kl. 14 med efterfølgende sammenkomst.

Familiesejlads d. 20. maj: Til Paradis bugten blev aflyst pga. manglende deltagelse.

Pinsetur 3., 4. og 5. juni: Pinseturen til Haderslev. Det gik som sædvanlig med hyggeligt samvær med vore egne og Assens Tursejler som vi er inviteret af. Vi har foreslået Assens Tursejler at vi betaler halvdelen af udgiften til musikken, imod at der bliver gratis adgang til festen.

Havnefest 11., 12. og 13. august: Fredag aften havde vi fri scene, hvilket fungerer rigtigt godt. Palle Andersen var behjælpelig med at sætte musik til og havde fået hjælp af sit band. Det vil vi gerne sige stor tak for, samtidig vil vi også sige tak for alle folks hjælp med scene og telt, blomster m.m.  Vi var heldige med vejret. Aftenen forløb godt og der blev danset og folk morede sig. De nye tiltag af kulørte lamper og hyggestemning udenfor teltet faldt i god jord. Pølsevognen var også rigtig godt initiativ,

Fiskekonkurrence Lørdag d. 16. sept.: Fiskekonkurrencen var en god dag med fint vejr og rimelig god deltagelse. Som sædvanlig lidt fisk.

Weekendtur til Fredericia d. 23. og 24. september: Fint vejr. Deltagelsen var ikke så høj som sidste år, men folk hyggede sig og havde en god aften.

Lørdag d. 28. okt.: Bådoptagningen gik som forventet, vi var heldige det ikke regnede så meget. Havde lidt lav vande, men det gik.

Standerstrygning d. 4. november: Standerstrygning kl. 14 på havnen, hvor flaget blev taget ned for denne sæson. Vi måtte afslutte sæsonen med støj fra grydelåg, pga. vores kanon mester sov til middag. Jeg holdt en kort tale, hvorefter der var øl, vin og hygge.

Regnskab: På trods af et rimeligt pænt regnskab må vi desværre konstatere et temmelig stort svind. Omkring 50.000 plus/minus. Som vi kan se, er svindet sket i den første halvdel af regnskabsåret, fra d. 20.oktober 2016 til 20. marts 2017, så kan man spørge hvorfor man ikke har set det…..

Som man nok husker, har man haft en del turbulens i bestyrelsen hen over foråret, hvorved vores focus har været et andet sted. Jeg har spurgt til kassebeholdningen og har konstateret at den har været stigende, og har ikke tænkt mere over det.

Da vi opdager svindet kontakter vi en tredje udefra komne: Søren Paw, til at gennemgå regnskabet, samt undertegne , og Kirsten Revisor. Han kan også konstatere at svindet ligger i den periode som er anført i starten. Vi har som beskrevet i ledelses beretning, igangsat udskiftning af låse. Ændret kode og låse. Der bliver lavet halvåret regnskab fremadrettet, og i det hele taget holder vi mere fokus på pengestrømmen.

Hvis Generalforsamlingen efter dette ikke mener at vi i bestyrelsen er kompetente og ansvarlige nok til at køre dette videre er vi  selvfølgelige klar til at lade andre overtage og køre videre.

Med venlig hilsen Bjarne Schjødtz.

Formandens beretning godkendes af medlemmerne.  Ved håndsoprækning.

 

Fremlæggelse af Årsrapport for Svinø bådelaugs regnskab.

Revisor Kirsten Hjort Christensen har i dette regnskabs år både fungeret som bogholder og revisor, idet kasser Birthe Lending af tidsmæssige årsager havde frabedt sig opgaven allerede i 2016.

Kirsten begynder at fremlægge regnskabet, men kan ikke råbe medlemmerne op hvorfor Formand Bjarne Schjødts overtager opgaven og gennemgår årsrapportens tal. Det skal bemærkes her at Kirsten Hjort Christen tager følgende forbehold: ”Jeg har ikke revideret eller udført rewiev af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom”. Og de interne revisorer Henning Højgård og John Hansen har ”godkendt årsrapporten med forbehold”.

Der fremkommer en del uddybende spørgsmål til regnskabet:

Lars R.: ”vedligeholdelse af bro” 31.821 kr. Der er lagt nyt elkabel langs bro af Trap el. Det er den største post under dette punkt. Ca. 23.000 kr. Forespørgsel til pæle. Disse er ikke lavet endnu.

Palle A: ”tilgodehavende Royal Unib. ” Kirsten svarer: udbetalingen kommer forskudt af regnskabs året . Det drejer sig om 15.000 + moms = 18.750 . Det er derfor det år efter år står som tilgodehavende.

Palle A.:  ”broleje”: Faldet fra 87.100 til i år 82.700. Palle som tidligere har fordelt bådepladserne, informerer om at hvis alle pladser er udlejet kan det give en indtægt på ca. 89.000 + evt. dobbelt betaling ved fremleje af pladser.  Der har  i år været en del rokeringer af både pga. køb/salg og nye medlemmers tilgang til bådeplads. Dette synes at være forklaringen i flg. Bjarne Schjødts der besvarer spørgsmålet.

Palle A. ” Gæsteleje 13.000” Palle er bange for at der ikke er nok tjek på om gæstesejlere betaler, og opfordrer til at alle med båd og daglig gang i Svinø bådelaug påtager sig opgaven, idet vi jo ikke har nogen havnefoged der opkræver gæstelejen. Han begrunder sin mistanke med at der er medlemmer der har betalt en stor del af gæstelejen, fordi de ikke havde en fast bådeplads i havnen, samtidig fornemmer han  at der har været en del gæster i løbet af sommeren. Det tages til efterretning.

Palle A. ” el og vandregningen er steget med ca. 5.000” er det fordi medlemmer har varme apparater kørende??   Man kan sætte timer på som kører nogle timer hver 2. dag, det skulle være nok til at sikre batterierne.  Kirsten: fortæller at der i 2016 var et refusions beløb fra året før som kan forklare forskellen mlm. elregningen i 2016 og 2017.

Palle A. henstiller til bestyrelsen om at næste års budget bør være mere ambitiøst. Han syntes det forventede resultat er sat for lavt. Bjarne: Tages til efterretning.

Lars C.: Spørger til den likvide beholdnings øgning. Kirsten forklarer at årets overskud lagt sammen med tilgodehavende moms fra 2016 forklarer stigningen på ca. 56.000

Freddy  Ø.: spørger hvordan bestyrelsen har tænkt sig at takle svindet på 40 -50.000 kr. Har man bare tænkt sig at slå en streg over det hvis regnskabet vedtages? Bjarne:   der ikke er bestemt noget, det er op til medlemmerne. Medlemmerne skal tage stilling til evt. politianmeldelse.

Henning H. påpeger at det vil bevirke en udgift for klubben at politianmelde. Dette syntes han vil være en unødvendig udgift. Han hælder til at vi må se fremad.

Lars R. undre sig over at han først har fået sin opkrævning for bådeplads for en måned siden, han giver udtryk for mistillid til om der er styr på opkrævning af bådplads lejen. Han mener der skal strammes på  dette og at pladsafgiften skal være betalt inden bådene bliver sat i vandet. –  Tages til efterretning.

Børge M.. ( jeg kunne desværre ikke høre hvad der blev sagt)

Freddy Ø. Spørger igen til det økonomiske tab. Bjarne svarer: der er noget vi ikke har haft tid til at undersøge, og vi vil undersøge dette i den nærmeste fremtid.

Søren C.: Spørger til det nøjagtige beløb for svindet. Bjarne: Det kan han ikke svare på idet beløbet der mangler er et ca. tal, fordi beløbet for køb af øl/ vand og penge for salg af øl/vand ikke føres som et afstemt regnskab, men indtægten bliver det der ligger tilbage af kontanter når andre bilags penge er trukket fra kontantbeløbet. Dette beløb indsættes i banken og  tallene for indsætninger i løbet af året sammenlægges ved regnskabsårets afslutning og posteres som ”ølsalg”. (kirsten)

Gert. Mener svindet skal politianmeldes.

Søren J.: Ved politianmeldelse bliver der skrevet en rapport og så sker der ikke mere, så han mener ikke det skal politianmeldes.

Børge M. spørger til øl regnskab (jeg kan desværre ikke høre hvad der bliver sagt)

Henning H. svarer Børge. Han mener der er taget ca. 53.000 og det svarer ca. til 8.000 pr. måned i de måneder hvor der ikke er sket indsætning af kontant beholdning på bankkontoen. Dette beløb kan man dog ikke vide om er korrekt. (Svindet kan både stamme fra manglende indtægt på øl, fjernelse af kontanter og manglende bilag, pga. den måde øl indtægten registreres på)

Simon D. Appellerer til medlemmerne om at se fremad. Det er selvfølgelig noget skidt at der mangler penge i kassen, men han ønsker at medlemmerne anlægger en positiv tilgang til problemet.

Lars C. : Informerer om at enhver kan købe en nøgle til øl automaten på DBA. Og derfor kan der være forsvundet mønter fra automaten. ( dette er en tænkt situation !!)

Flemming B. Informerer om at der vidst er en tæller på automaten. Han spørger om øl og penge bliver talt op og afstemt. Bjarne S. svarer at dette ikke er kutyme. – Nej, det har jo gået godt i alle disse år !

Freddy Ø: Ønsker at vi ser fremad, hvis regnskabet bliver stemt hjem.

Christian R.:  Han mener at bestyrelsens ansvarsforsikring dækker hvis der bliver taget af kassen. Han mener at det i så fald kræver politianmeldelse. Bjarne S. Kender ikke de nærmere forsikrings betingelser så det kan han ikke svare på.

Henning H.: Politianmeldelse skader omdømmet. Sagen kan blive belyst i medierne.

Grete Havndrup : Hun mener det vil være fornuftigt med en politianmeldelse. Desuden foreslår hun ar vedkommende der har taget af kassen skal have mulighed for at komme og lægge nøglen.

Lone B.: Spørger om øl og vand bliver talt op ved levering fra Albani. Bjarne S. svarer: det gør de af    Michael N.

Flemming foreslår at afstemning om politianmeldelse foretages inden afstemning om årsregnskabet.   Dette er der enighed om.

Afstemning om politianmeldelse:

Skriftlig afstemnings resultat viser at der er 53 medlemmer der ønsker politianmeldelse, 14 stemte nej, 3 var blanke og en var ugyldig. Bjarne bliver pålagt at politianmelde sagen.

Afstemning om årsrapport:

Skriftlig afstemning om vedtagelse af årsrapporten. Resultat: 48 stemmer for godkendelse, 20 stemmer imod.  Hermed godkendtes Årsrapporten.

 

Valg til Bestyrelse og revision.

Birthe Lending og Annette Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. (Annette Hansen var trådt til som 1. suppleant da Michael Lindharth trak sig i april 2017) Gert Yndigegn er parat til at tage endnu en periode i bestyrelsen. Der foreslås Henrik Christiansen, Lars Christensen og Heinrich Løsche, og dermed skal der være valg af 3 af de 4 emner.

Valget foregår skriftligt hvor hvert stemmeberettiget medlem skriver 3 navne på dem de ønsker i bestyrelsen. Resultatet bliver at Henrik C, Lars C. og Gert Y danner bestyrelse sammen med Bjarne S. og Bruno P. Der blev ikke taget stilling til hvem af de 3 valgte der skal sidde i den resterende periode (1. år) som Michael Lindharth var valgt ind til i 2016.

Valg af suppleanter Michael N. og Annette H. ønsker ikke genvalg som suppleanter: Heinrich L. og Kennet Olsen foreslås og vælges

Revisorerne Henning Højgård og John Hansen ønsker ikke at fortsætte som revisorer. Palle Andersen og Annette Hansen foreslås og vælges. Som revisor suppleant vælges Preben Nielsen

Indkomne dagsordens forslag:

Palle Andersen havde sendt forslagene til Annette H. men til en forkert mail adresse, hvorfor forslagene ikke var bestyrelsen bekendt, men det besluttes at forslagene alligevel behandles under dette punkt.

  1. A. ønsker at der afholdes et ”skipper” møde, dvs. medlemmer der har bådplads og bestyrelsen kan holde et møde 1 til 2 gange årligt inden arbejdsdagene, så der kan komme forslag til hvilke ting der skal ordnes på arbejdsdagene. Dette vedtages.
  2. A. ønsker at den gamle rambuk bliver repareret så der kan slås en ny pæl når der er en der er gået i stykker.. Lars R mener at der er flere af medlemmerne der er indstillet på ved frivilligt arbejde, at være med til at få den lavet, men han efterlyser at bestyrelsen tilkendegiver at der kan ofres penge på de nødvendige materialer. (Carsten foreslår at man kunne forsøge at lave en aftale med Allan Buch om leje / lån af hans rambuk.) Rambuk tårnet ligger på sognefodens plads, men ejes stadig af bådelauget.

Forslaget godkendes og Lars R er udvalgt som sjakbajs på projekt RAMBUK.

  1. Middelfart Sparekasse vil måske sponsorere en hjertestarter. P.A. har undersøgt markedet og han vil foreslå en model hvor batteriet skal skiftes hver 5 år og skal opbevares i et varmeskab.

Medlemmerne er enige om at P.A. skal arbejde videre med sagen, og bestyrelsen accepterer den udgift dette kommer til at medføre med strøm og senere batteriudgift.

  1. A. foreslår en Info folder til nye medlemmer. Dette vedtages, og P.A. og Hanne vil arbejde videre med dette.

Eventuelt.

Lars R. er frustreret over at han først på dagen for bådoptagning får at vide at der ikke er plads på havnen til hans båd til vinteropbevaring. Han har været på arbejde og har ikke mulighed for at modtage telefon  opkald. Søren C. havde forsøgt at kontakte ham. Henning fortæller at de først en uge før bådoptagning, når pladserne er opmålt, kan fortælle hvor mange både der bliver plads til, og i flg. Vedtægterne tildeles pladserne efter medlems nummer. Henning havde meldt ud 1 uge før bådeoptagningen at der var 2 både der ikke blev plads til. Problemet opstår pga. kommunikations problemer.

Lone B. fortæller at hun / de er ved at planlægge en julefrokost i klubhuset til d. 9/12. Prisen bliver 100,00. Der vil blive lagt en seddel i klubhuset hvor medlemmer kan tilmelde sig.

Aktivitetsudvalgets prisoverrækkelse.

Fiskekonkurrence:    Størst fisk :  Palle Mørk

Flest fisk: Lars C.

Flest kilo: Lars C.

Klovnepokalen tildeles i år Børge Magnussen

Referatet skrevet af sekretær Annette Hansen d. 9/11 2017.

 

Referat godkendt af Ordstyrer: Søren Juul                 ………………………………………………………………….

 

 

Referat godkendt af : Formand Bjarne Schjødtz        ………………………………………………………………..