Tlf. 44224604
Vedtægter
 
§ 1.: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er SVINØ BÅDELAUG – hjemsted ELLEBÆK VIG.
 
§ 2.: Formål og opgaver.
Foreningens formål er at skabe gode forhold for medlemmerne ved, at sørge for gode broforhold, liggepladser og parkeringsforhold.
 
§ 3.: Medlemsforhold.
Enhver kan optages som medlem. Optagelsen skal dog godkendes af  bestyrelsen, og der skal betales indskud, såvel som årskontingent.
Når medlemmet er optaget og første kontingent er betalt, opføres medlemmet automatisk på venteliste til bådplads uanset om medlemmet på dette tidspunkt ønsker en sådan.
Ventelisten er opstillet i den rækkefølge første kontingent-indbetaling er registreret, og alle medlemmer er registreret ved løbenummer, i ventelisternes orden.
Medlemmer der er bosiddende uden for kommunerne Middelfart, Nr. Åby, og Ejby. Optages ligeledes i nummerorden men kan først føres på venteliste efter 3 års medlemskab.
Medlemmets rettigheder og pligter, herunder valgbarhed til bestyrelse og udvalg, samt retten til bådeplads kan i tilfælde af et medlems død, arves i direkte arvefølge.
 
§ 4.: Kontingent.
Indskud, kontingent, liggepladsbetaling samt havnepenge for gæster ansættes af bestyrelsen i for bindelse med budgettet for det kommende år og forelægges sammen med dette for generalforsamlingen til godkendelse.
Kontingent med videre betales forud for et år af gangen, og skal være indbetalt til kasseren inden 15 februar.
Overholdes betalingsterminerne ikke, fortaber medlemmet sine rettigheder indtil betaling har fundet sted (se § 7 stk. 3)
 
§ 5.: Foreningens midler.
Foreningens midler indsættes i pengeinstituttet, og kvittering herfor beror hos kasseren.
Udtræk på kontoen kan kun ske ved check underskrevet af kasseren. Udgiftsbilag attesteres af formand og næstformand ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
 
§ 6.: Regnskab.
Regnskab løber fra 1 oktober til 30 september.
Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen.
Regnskabet skal dog være tilgængeligt for det enkelte medlem,
(evt. fremlagt i klubhus) ca. 1 november.
 
§ 7.: Ordensregler.
Det påhviler det enkelte medlem, at føre dagligt tilsyn med sin båd, medlemmet er således ansvarlig overfor lavet hvis pæle knækkes eller trækkes skæve på grund af forkert fortøjning.
Både der fortøjres ved lavet broer eller pæle, fast eller midlertidigt skal være ansvarsforsikret, dette skal kunne dokumenteres på bestyrelsens forlangende.
OBS: der gøres opmærksom på at ingen ansvarsforsikring dækker skader på skibe i havn, for så vidt disser er forårsaget af knækkede pæle, eller skibe der er løsrevne på grund af knækkede pæle, eller anden skade der kan henføres til hårdt vejr, sådanne skader betales af skadelidte eller dennes kaskoforsikring.
Ingen både må ligge i havnen udover 3 døgn på ikke tildelte pladser, uden tilladelse fra enten havnefoged eller bestyrelse, denne bestemmelse gælder for såvel medlemmer som ikke medlemmer.
I perioden fra 1 april til 1 oktober skal der på bestyrelsens foranledning dagligt være tilsyn med broerne, parkeringspladsen m.v.
Dette kan evt. ske ved hjælp af honorarlønnet tilsynsførende.
Såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor, kan et medlem ekskluderes, hvis.
 
1. De givne regler for orden, fortøjning af både m.v. ikke overholdes.
2. Mindst 5 medlemmer af foreningen fremsætter motiveret krav herom.
3. Et medlem er i restance.
Den under punkt 2 nævnte grund kan påkæres ved førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§ 8.: Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for en periode på 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer skal afgå det ene år og 2 andre det næste.
Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen, hvert andet år, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv ved det første møde efter generalforsamlingen med: Næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og dispositioner. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden.
Bestyrelsen varetager foreningens interesser under ansvar overfor generalforsamlingen, og den samlede bestyrelse kan underskrive og foretage de nødvendige dispositioner på foreningens vegne.
Bestyrelsen kan således på foreningens vegne påtage sig en gældsforpligtelse, der for et år af gangen er maksimeret af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vælges der udover formand og bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer samt en revisorsuppleant. Revisor og suppleanter vælges for et år af gangen.
 
§ 9.: Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til ændringer af vedtægter, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Afstemninger skal ske skriftlig, såfremt blot ét medlem forlanger det.
Forslag til foreningens opløsning eller sammenlægning med andre kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og beslutning kan kun træffes, når 2/3 af disse stemmer herfor.
En generalforsamling, hvortil kræves kvalificeret majoritet, skal indkaldes med udtrykkelig angivelse heraf. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling senest 8 dage efter.
Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 
§ 10.: Indvarsling.
Generalforsamlingen holdes inden den 15 november og indkaldes med 14 dages varsel, skriftlig til medlemmerne med angivelse af dagsorden der skal indeholde følgende:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand (kun hvert andet år)
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter og revisorer
8. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i skriftlig form, og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 11.: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 8 dages varsel, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis 10 medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom, med angivelse af de ønskede forhandlingspunkter.
 
§ 12.: Opløsning.
Såfremt foreningens opløsning måtte blive besluttet, skal foreningens aktiver og passiver anvendes efter det formål, hvorunder foreningen er stiftet og har virket.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen november 1987.
Vedtægter revideret 1988 – § 7.
 
 

REGELSAMLING FOR SVINØ BÅDELAUG

 

Procedure for tildeling af bådepladser.:
1. Et nyt medlem får tildelt et medlemsnr. – medlemsnumeret tilknyttes medlemmet ift. betalingsdatoen. Ved tildeling af bådplads tages der første hensyn til om pladsstørrelse og bådstørrelse passer sammen, dernæst er det medlemmets nummer der er gældende. Laveste medlemsnummer har førsteret på pladsen.
Ved begyndelsen af hver sejlersæson, senest 01.04 udarbejdes der en bådpladsfortegnelse, hvori der i størst muligt omfang tages hensyn til længde, bredde og dybdegang af de både der er optaget i fartøjsregistret. Både som ikke er optaget i fartøjsregistret kan ikke tildeles bådeplads.
Fartøjsregistret skal til enhver tid svare til den båd som ligger på pladsen.

 

2. Der tilstræbes ved denne fordeling, at der fortages så få flytninger som muligt, flytningen skal principielt godkendes af det medlem, hvis båd flyttes.

 

3. Hvor der er flere ejere af samme båd, kan kun én være registreret som ejer af båden og oppebære de rettigheder der følger hermed (for eksempel tildeling af jolleplads). Disse rettigheder kan således ikke overføres til den anden part i kompagniskabet. Den registrede ejer skal være bruger af båden.

 

4. Der oprettes 2 ventelister med ventende i nummerorden og med angivelse af ønsket pladsstørrelse. Disse ventelister er tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen, og de skal forevises et medlem der ønsker optagelse på venteliste.

Liste 1: Omfatter medlemmer, der har en bådeplads og ønsker en større eller mindre. Dog således at medlemmet først kan optages på venteliste 1 efter at have ligget på en fast plads i min. 2 år.

Liste 2: Omfatter medlemmer der ingen plads har, men ønsker en.

 

5. Når et medlem ”går på land” i vinterhalvåret, disponerer bestyrelsen over bådepladsen. Pladsen skal dog straks rømmes, når ejeren selv skal bruge den.

 

6. Hvis et medlem ikke bliver søsat ved den fælles søsætning, skal vedkommende, senest 8 dage før den fælles søsætningsdato (se medlemskort), give besked til den person i bestyrelsen der har ansvaret for tildeling af pladser (næstformanden), om hvornår båden søsættes, og hvis den aftalte dato overskrides, vil pladsen blive udlejet til et andet medlem for den kommende sæson. Ejer såvel som lejer betaler fuld leje. En således lejet plads betales af lejeren med 1/6 årsleje pr. måned. Ejeren kan inden for en periode af 2 sejlersæsoner, generhverve brugsretten til pladsen med forudgående 8 dages varsel før fælles søsætning til næstformanden.

 

7. Et medlemskab berettiger maksimalt til 1 bådeplads + 1 jolleplads.

 

 

REGELSAMLING FOR SVINØ BÅDELAUG, TILFØJELSER OG ÆNDRINGER D. 30.11.2005

 

Ordensregler for ophold færden og fortøjning.:

1. Det henstilles, at der ikke efterlades affald uden for affaldsspande eller containere. – samt at hvert medlem renser / rydder op efter endt rengøring af sin båd, gælder især vinterpladser, eks. vis skaller, bundmaling, olie og lign.

 

2. Ingen må henlægge båd, hyttefad eller lignende, ved foreningens bro uden tilladelse

 

3. Hvis et medlem henlægger sin båd på en af foreningens gæstepladser, betales der den til enhver tid gældende gæsteleje pr. døgn. – hvis et medlem derimod får lov til at henlægge sin båd på en plads der i sæsonen er blevet ledig, betales der 1/6 i fremleje pr. måned af den pågældende pladsleje. – der skal samtidig præciseres, at ingen andre en næstformanden kan tildele sådanne pladser

 

4. Et medlem der for sæsonen ligger ved en pæleplads, og skal ind til broen og proviantere / pakke, kan ligge ét døgn gratis på en gæsteplads eller en ledig plads. Derefter betales den til enhver tid gældende gæsteleje pr. døgn

 

5. Fortøjninger skal etableres som følger.:
A. Fortøjninger etableres, så båden ikke kan komme i berøring med broen, eventuelt gennem udhal, alle fortøjninger forsynes med godkendte fjedre / gummiben.
B. Tovværket skal tilpasses bådens størrelse
C. Både ved pælepladser, skal fortøjres så båden kan køre frit rundt om pælen
D. Er du i tvivl, kontakt da et bestyrelsesmedlem

 

6. Når en båd tages på land for vinteren, såvel fra bro som pælepladser, skal tovværket fjernes umiddelbart efter

 

7. Parkering eller henlæggelse af både ved ophalerpladsen er ikke tilladt.

 

8. Vinterhenlæggelse af både er kun tilladt i samråd med bestyrelse eller havnefoged. Vinterhenlæggelse på pladsen er kun for både med plads i havnen eller ved laugets pæle, v. overbelægning er det løbenummer orden der er gældende.

 

9. Vinterhenlagte både samt grej og bukke, skal være fjernet fra pladsen senest 8 dage efter fælles søsætning (se medlemskort) såfremt dette ikke overholdes, vil fjernelse ske på ejerens bekostning.

 

10. Fiskegrej og lignende skal henlægges og opbevares efter anvisning fra havnefoged eller bestyrelse.

 

11. Der skal tages farthensyn i sejlrenden.

 

12. Der må kun bruges el til håndværktøj og lign. småforbrug.

 

13. Parker tæt og i rækker, parkering ved ”kranplads” er ikke tilladt.

 

14. Både der henligger i havnen efter, at denne er tilfrosset skal være under ekstra opsyn, det skal forhindres, at fortøjninger trækker bro eller pæle skæve, eller i øvrigt forårsager skader på laugets ejendom. Overholdes dette ikke kan båden tages på land, på bestyrelsens foranledning, og for medlemmets regning.

 

Bestyrelsen For Svinø Bådelaug